O obxectivo de esta política é informar os interesados acerca dos distintos tratamentos realizados por esta organización mediante a páxina web e que afecten aos seus datos persoais de conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016.

IDENTIFICACIÓN E DATOS DE CONTACTO DO RESPONSABLE.
A organización LANDEIRA ALIMENTACIÓN SL, domiciliada en Pontido 25A Sigras, 15181 Cambre
A Coruña, con CIF 44941672, teléfono de contacto: 617231639  e correo electrónico info@landeira.gal.

FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS. USUARIOS/NAVEGANTES DA PÁXINA WEB DO RESPONSABLE.
Trataremos os seus datos de carácter persoal facilitados a través dos nosos formularios web para:

 • Atender ás solicitudes, queixas e incidencias trasladadas a través dos nosos canais de contacto incorporados na páxina web.
 • Entender o comportamento do navegante dentro da web co fin de detectar posibles ataques informáticos a nosa web.
 • Cumplir coas obrigas legais que nos resulten directamente aplicables e regulen a nosa actividade.
 • Para protexer e exercer os nosos dereitos ou responder ante reclamacións de calquera índole.
 • No seu caso, envío de comunicacións comerciais relativas a ofertas dos nosos productos e servizos que conforman a nosa actividade, así como noticias ou boletíns relacionados co noso sector.
 • Xestionamos os seus datos para responder ás consultas feitas.

 

SOCIOS.
Trataremos os seus datos de carácter persoal facilitados a través dos nosos formularios web para:

 • A xestión da relación comercial.
 • No seu caso, envío de información persoalizada e relativa ás ofertas dos nosos productos e servizos.
 • A prestación dos servizos contratados.
 • Para verificar  a súa identidade, evitando así posibles erros.
 • A xestión administrativa, contable e fiscal.
 • Atender ás solicitudes, queixas e incidencias trasladadas a través dos nosos canles de contacto incorporados na páxina web.
 • Entender o comportamento do navegante dentro da web co fin de detectar posibles ataques informáticos.
 • No seu caso, envío de comunicacións comerciais relativas aos productos e servizos que conforman a nosa actividade, e/ou noticias ou boletíns relacionados co noso sector.
 • Cumprir coas obrigacións legais que nos resulten directamente aplicables e regulen a nosa actividade.
 • Para protexer e exercer os nosos dereitos ou responder ante reclamacións de calquera índole.

 

BASE XURÍDICA DO TRATAMENTO. USUARIOS/NAVEGANTES NA PÁXINA WEB DO RESPONSABLE.

No consentimento que nos prestaches para tratar os teus datos coas finalidades indicadas. A negativa para facilitar os seus datos persoais conleva a imposibilidade de tratar os seus datos coas finalidades mencionadas.

Para cumprir coas obrigacións legais que se nos aplican. Neste caso, o interesado non poderá negarse ao tratamento dos datos persoais. No noso interese lexítimo de protexer a nosa imaxe, negocio e traxectoria evitando ataques á nosa páxina web. Neste caso, o interesado non poderá negarse ao tratamento dos datos persoais, aínda que poderá exercer, no seu caso, os dereitos recoñecidos no apartado correspondente da presente política.

SOCIOS.
Trataremos os seus datos de carácter persoal facilitados a través dos nosos formularios web para:

 • Execución dun contrato no que sexa parte o aplicación de medias precontractuais. A negativa a facilitar os seus datos personais conlevará a imposibilidade de tratar os seus datos coas finalidades mencionadas.
 • No consentimento que prestou para tratar os seus datos respecto das finalidades alleas ao desenvolvemento ou execución do contrato existente.
 • Para cumplir coas obrigacións legais que se nos aplican. Neste caso, o interesado non poderá negarse ao tratamento dos datos persoais.
 • No noso interese lexítimo de protexer a nosa imaxe, negocio e traxectoria evitando ataques á nosa páxina web. Neste caso, o interesado non poderá negarse ao tratamento dos datos persoais, aínda que poderá exercer, no seu caso, os dereitos recoñecidos no apartado correspondente da presente política.

PRAZOS OU CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DOS DATOS.

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas finalidades para os que foron recompilados inicialmente.

Unha vez que os datos deixen de ser necesarios para o tratamento en cuestión, estes manteranse debidamente bloqueados para, no seu caso, poñelos ao dispor das Administracións e Organismos Públicas competentes, Xuíces e Tribunais ou o Ministerio Fiscal, durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación mantida co cliente e/ou os prazos de conservación previstos legalmente. 

DESTINATARIOS.
Durante o periodo de duración do tratamento dos seus datos persoais, a organización poderá ceder os seus datos aos seguintes destinatarios:

 • Xuíces e Tribunais.
 • Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.
 • Outras autoridades ou organismos públicos competentes, cando o responsable teña a obriga legal de facilitar os datos personais.

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS.
A organización non realiza Transferencia Internacional de Datos algunha.

DEREITOS.

Os interesados poderán exercer en calquera momento e de forma totalmente gratuíta os dereitos de acceso, rectificación e supresión, así como solicitar que se limite o tratamento dos seus datos persoais, opoñerse ao mesmo, solicitar a portabilidade destes (sempre que sexa tecnicamente posible) ou retirar o consentimento prestado, e no seu caso, cando cumpra, a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente nun tratamento automatizado, incluído a elaboración de perfís.

Para iso poderá empregar os formularios habilitados pola organización, ou ben dirixir un escrito á dirección postal ou correo electrónico arriba indicadas. En calquera caso, a súa solicitude deberá acompañarse dunha fotocopia do seu D.N.I. ou documento equivalente, coa finalidade de acreditar a súa identidade.

No caso de que sinta vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente (Axencia Española de Protección de Datos), a través do seu sitio web: www.agpd.es.
En cumprimento do disposto no artigo 21 da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, se vostede non desexa recibir máis información sobre os nosos servizos, pode darse de baixa enviando un correo electrónico á dirección info@landeira.gal, con asunto “BAIXAS”.

VERACIDADE DOS DATOS.

O interesado garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e atópanse actualizados; comprometéndose a informar de calquera cambio respecto de os datos que achegase, polas canles habilitadas para o efecto e indicados no punto un da presente política. Será responsable de calquera dano ou prexuízo, tanto directo como indirecto, que puidese ocasionar como consecuencia do incumprimento da presente obrigación.

No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, declara que conta co consentimento dos interesados e comprométese a trasladarlle a información contida nesta cláusula, eximindo á organización de calquera responsabilidade derivada pola falta de cumprimento da presente obrigación.

REDES SOCIAIS
As Redes Sociais forman parte do día a día de moitos usuarios da internet, e para eles a Entidade creou distintos perfís nalgunhas delas. Todos os usuarios que visitan a nosa páxina web teñen a oportunidade de unirse ás nosas redes sociais ou grupos. Con todo, debes ter en conta que, salvo que lle solicitemos os seus datos directamente (por exemplo, mediante accións de márketing, concursos, promocións, ou calquera outra forma válida), os seus datos pertencerán á Rede Social correspondente, polo que lle recomendamos que lea detidamente as súas condicións de uso e políticas de privacidade, así como, asegúrese de configurar as súas preferencias en canto ao tratamento dos datos.

MODIFICACIÓNS/ ACTUALIZACIÓN
A presente política de privacidade pode verse modificada/actualizada en función das esixencias legais establecidas ou coa finalidade de adaptar a devandita política ás instrucións ditadas pola Axencia Española de Protección de Datos ou cambios no noso sitio web.Por esta razón, aconsellamos aos usuarios que visiten periodicamente a nosa política de privacidade.
Se ten dúbidas acerca desta política, pode contactar con LANDEIRA ALIMENTACION SL a través do seguinte correo electrónico: info@landeira.gal