De conformidade co establecido na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, facilitamos a seguinte información:

Datos identificativos. Está visitando a páxina web landeira.gal titularidade de LANDEIRA ALIMENTACIÓN SL, con domicilio social en Pontido 25A Sigras, 15181 Cambre A Coruña, con CIF. 44941672, en adiante O TITULAR.Pode contactar co TITULAR por calquera dos seguintes medios:

 

  • Teléfono: 617231639

  • Correo electrónico de contacto: info@landeira.gal.

Hospedaxe Web

A web está aloxada no servidor propiedade de Dinahosting (https://dinahosting.com).

USUARIOS
As presentes condicións (en adiante Aviso Legal) teñen por finalidade regular o uso da páxina a web do TITULAR que pon a disposición do público.

O acceso e/ou uso desta páxina web atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as condicións xerais de uso eiquí reflexadas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das condicións xerais de contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL
landeira.gal proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en adiante, “os contidos”) en Internet pertencentes ao TITULAR o aos seus licenciantes a os que o USUARIO pode ter acceso.

O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade exténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO se lle pode proporcionar unha contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (p.e. servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que o TITULAR ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non emplegalos para:

 

  • Incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e ao orde público.
   Difundir contidos ou propaganda racista, xenófoba, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatoria contra os dereitos humáns.

  • Provocar danos nos sistemas físicos e lóxisticos de LANDEIRA ALIMENTACIÓN SL, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outrosu sistema físico ou loxístico que sexa susceptible de provocar os danos anteriormente mencionados.

  • Intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

  • Utilizar o sitio web ou as  informacións que contén con fins comerciais, políticos, publicitarios e para calquera uso comercial, sobre todo no envío de correos electrónicos non solicitados.

O TITULAR resérvase o dereito para retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultaran adecuados para a súa publicación. En calquera caso, O TITULAR non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

PROTECCIÓN DE DATOS
Todo o relativo á política de protección de datos atópase recollido no documento de política de privacidade.

CONTIDOS. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O TITULAR é propietario de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo: imaxes, fotografías, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc), titularidade do TITULAR ou ben dos seus licenciantes.Todos os dereitos reservados.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta ao dispor, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do TITULAR.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE
O USUARIO recoñece que a utilización da páxina web e dos seus contidos e servizos desenvólvese baixo a súa exclusiva responsabilidade. En concreto, a título meramente enunciativo, O TITULAR non asume ningunha responsabilidade nos seguintes ámbitos:

 

  • A disponibilidade do funcionamiento da páxina web, os seus servizos e contidos e a súa calidade ou interoperabilidade.

  • A finalidade para a que a páxina web sirva aos obxectivos do USUARIO.

  • A infracción da lexislación vixente por parte do USUARIO ou terceiros e, en concreto, dos dereitos de propiedade intelectual e industrial que sexan titularidade doutras persoas ou entidades.

  • A existencia de códigos maliciosos ou calquera outro elemento informático dañino que puidera causar o sistema informático do USUARIO ou de terceiros. Corresponde ao USUARIO, en todo caso, dispoñer de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección destes elementos.

  • O acceso fraudulento aos contidos ou servizos por terceiros non autorizados, ou, no seu caso, a captura, eliminación, alteración, modificación ou manipulación das mensaxes e comunicacións de calquera clase que ditos terceiros puideran  realizar.

  • A exactitude, veracidade, actualidade e utilidade dos contidos e servizos ofrecidos e a utilización posterior faga o USUARIO. O TITULAR empregará todos os esforzos e medios razoables para facilitar a información actualizada e fehacente.

  • Os danos producidos a equipos informáticos durante o acceso á páxina web e os danos producidos aos USUARIOS cando teñan a súa orixe en erros ou desconexións nas redes de telecomunicacións que interrompan o servizo.

  • Os danos ou perxuizos que deriven de circunstancias acaecidas por caso fortuito ou forza maior.

No caso de que existan foros, o uso dos mesmos ou outros espazos análogos, ten en conta que as mensaxes reflictan unicamente a opinión do USUARIO que os remite, que é o único responsable. O TITULAR non se fai responsable do contido das mensaxes enviadas polo USUARIO.

MODIFICACIÓN DESTE AVISO LEGAL E DURACIÓN

O TITULAR resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tantos contidos e servizos que se presten a través da mesma, como a forma na que estes aparezan representados ou localizados no seu portal.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

ENLACES
No caso de que en landeira.gal incluíse ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios da internet, O TITULAR non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso O TITULAR asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera materia ou información contida en ningún destes hipervínculos e outros sitios na internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITOS DE EXCLUSIÓN
O TITULAR resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de advertencia previa, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran o contido deste aviso legal.

XENERALIDADES
O TITULAR perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que  podan corresponder en dereito.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN
A relación entre O TITULAR e O USUARIO rexerase pola normativa española vixente. Todas as disputas e reclamacións derivadas deste aviso legal resolveranse polos xulgados e tribunais españois da Coruña.

MENORES DE IDADE

landeira.gal dirixe os seus servizos a usuarios maiores de 18 anos. Os menores desta idade non están autorizados a utilizar os nosos servizos e non deberán, por tanto, enviarnos os seus datos persoais. Informamos de que se se dá tal circunstancia, LANDEIRA ALIMENTACIÓN SL non se fai responsable das posibles consecuencias que puidesen derivarse do incumprimento do aviso que nesta mesma cláusula establécese.

MEDIDAS DE SEGURIDADE.- SSL

O Titular contratou para o seu sitio web un certificado SSL («Secure Sockets Layer»).
Un certificado SSL permite protexer toda a información persoal e confidencial que se poida manexar nun sitio web, independentemente da información que se estea transmitindo, como por exemplo, desde calquera dos formularios de contacto do sitio web ata o servidor, ou os datos introducidos para a subscrición de boletíns de noticias ou accesos ás áreas protexidas, etc.

A dirección do sitio web aparecerá en cor verde, activándose o protocolo “https” que permite conexións seguras desde un servidor web ao navegador do usuario.